Adatkezelési tájékoztató

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPON VALÓ FIÓK LÉTREHOZÁSÁVAL ÉS A HONLAP IGÉNYBEVÉTELÉVEL LÉTREJÖTT ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN.

Alapfogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelés tekintetében Adatkezelőnek az alábbi személy minősül, azzal, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelési célokat egyedül határozta és határozza meg.

Cégnév: Liberty Press Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 01-09-352996 1139

adószám: 24807007-2-41

székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 16/B

statisztikai számjel: 24807007-5814-113-01

képviseli: Tóth Ákos ügyvezető önállóan

európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.13-09-167754

libertypress2020@gmail.com

adatvédelmi tisztviselő: nem került kinevezésre

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi tisztviselő: olyan, szakirányú végzettséggel rendelkező személy, akit az elszámoltathatóság elvének érvényesülése érdekében az Adatkezelő jelöl ki és akinek elsődleges feladata az adatvédelmi előírások érvényesülésének elősegítése, továbbá közvetítő szerep ellátása az Adatkezelő és a Hatóság, az Érintettek, az Adatfeldolgozók, Címzettek és Harmadik felek között.

Automatizált döntéshozatal: technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül meghozott döntés.

ÁSZF: az Adatkezelő által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek, melyek elfogadásával és alkalmazásával az Érintett, mint Előfizető Adatkezelővel Előfizetési szerződést kötött.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Díj: az Adatkezelő Kiadó által a https://jelen.media/elofizetes# internetes oldalon közzétett díjazás, melyet az Érintett az Előfizetési szerződésre tekintettel az Adatkezelő számára megfizet.

Előfizetési szerződés: az Adatkezelő, mint Kiadó és az Érintett, mint Előfizető között https://jelen.media/elofizetes# internetes felület igénybevételével létrejött szerződés, melynek szabályait az ÁSzF rendelkezései adják.

Érintett: azonosított, vagy azonosítható természetesen személy, akire a személyes adat vonatkozik.

Digitális kiadás: a Honlapon megjelenő szöveges tartalmak azon összessége, melyhez az Előfizető az Előfizetési szerződés hatálya alatt, annak keretében hozzáfér, beleértve a Nyomtatott újságnak a Honlapon elérhetővé tett .pdf formátumú lapozható változatát. A Digitális kiadás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett internetes sajtótermék.

Fiók: az Érintett által a https://jelen.media/belepes, vagy a https://jelen.media/elofizetes internetes oldalon létrehozott felhasználói felület, mely Előfizetési szerződést nem hoz létre, azonban az Előfizetési szerződés ennek az adatösszességnek a felhasználásával jön létre az Előfizetési szerződés egyes elemei, különösen tárgya, annak létrejötte után a Fiókban jelennek meg. Az Előfizetési szerződés tárgyához való hozzáférés Digitális kiadás és a Kedvezményes, kombinált előfizetés digitális részére vonatkozóan a Fiókon keresztül valósul meg.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg).

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Harmadik ország: harmadik országnak minősül minden, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli ország.

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek mindenkori elérhetőségei a www.naih.hu internetesen oldalon találhatóak.

Honlap: https://jelen.media internetes oldal és annak minden aloldala.

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Kombinált, kedvezményes előfizetés: a Nyomtatott újsághoz és a Digitális kiadáshoz való együttes hozzáférés biztosítása.

Nyomtatott újság: „Jelen” címmel minden naptári hét csütörtöki napján, a Kiadó gondozásában megjelenő hetilap, mely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett nyomtatott sajtótermék.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Tájékoztató: a jelen Adatkezelési tájékoztató.

 

Preambulum

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során mindvégig törekszik a kezelt adatkörnek megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételére és ezen adatbiztonsági intézkedések szünetmentes fenntartására.

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon az adatkezelés teljes időtartama alatt.

Kiemelt figyelmet fordít továbbá az Adatkezelő a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésére és az azoknak való folyamatos megfelelésnek, továbbá az érintetti joggyakorlás lehető legszélesebb kereteinek megteremtésére.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Honlap használatával Fiókot létrehozó, vagy az Adatkezelővel Előfizetési szerződést kötő természetes személyek– a Tájékoztató fogalomhasználatával: az Érintettek – az Adatkezelő általi adatkezelésről olyan közérthető tájékoztatást kapjanak, mely eredményeként az adatkezelés teljes folyamata átláthatóvá válik és ez megteremti számukra érintetti joggyakorlásuk szilárd alapjait.

Az Adatkezelő célkitűzésétől független ugyanakkor előfordulhat olyan eset, hogy az adatkezelés folyamatában változás áll be, esetleg nem várt adatvédelmi incidens következik be. Az ilyen esetekről Adatkezelő a Honlapon tájékoztatja az Érintetteket, adatvédelmi incidens esetén a GDPR vonatkozó rendelkezései szerint jár el.

Az adatkezelés során továbbá az Érintettnek kérdése, kérése merülhet fel, még annak ellenére is, hogy az adatkezelési folyamat számára átlátható. Ezen kérdések megválaszolása és kérések teljesítése prioritást képez az Adatkezelő számára, ezért az Adatkezelő az Érintett számára igyekszik a folyamatos kommunikáció lehetőségét is biztosítani, akár adatvédelmi tisztségviselője bevonásával is.

Az adatkezelési folyamat egésze során érvényesülő adatkezelési alapelvek.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság.

Az Adatkezelő az adatkezelést a releváns jogszabályoknak megfelelően és tisztességesen, az Érintett számára átláthatóan végzi, mindvégig ilyen eljárásra törekszik.

Célhoz kötöttség.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak és kizárólag a jelen Tájékoztató szerinti, egyértelmű és jogszerű cél érdekében gyűjti és kezeli.

Adattakarékosság.

Az Adatkezelő általi adatkezelés mindvégig a cél elérése szempontjából releváns és szükséges személyes adatok körére korlátozódik, az Adatkezelő raktározó jelleggel személyes adatot nem gyűjt.

Pontosság.

Az Adatkezelő az adatkezelés során a személyes adatokat a pontosság és a naprakészség követelményének szem előtt tartásával kezeli, ennek keretében igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatok – a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság.

Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg.

Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon kezeli, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elveszésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság.

Az Adatkezelő az adatkezelés során a fenti alapelvek érvényesülését folyamatosan igazolni is tudja.

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek

Fiók létrehozásával kapcsolatos adatkezelés korábbi, vagy hatályos Előfizetési szerződés megkötése nélkül.

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy Fiókot hozzon létre a Honlapon e-mail címe és egy általa választott jelszó megadásával.

Az e-mail cím megadása helyett az Érintett a Fiókot a Google Subscription megnevezésű szolgáltatással is létrehozhatja, gmail fiókjának használatával.

A Fiók az Érintett által való törléséig marad fenn.

Előfizetési szerződéssel kapcsolatos adatkezelés.

Az Érintett az Adatkezelővel vagy már meglévő, vagy az Előfizetési szerződés megkötését megelőzően újonnan létrehozandó Fiók használatával köthet Előfizetési szerződést.

Előfizetési szerződés létrejötte esetén, az Előfizetési szerződés, ÁSzF-ben nem szabályozott rendelkezései a Fiókban kerülnek megjelenítésre és eltárolásra az Érintett által hozzáférhető módon a Kiadó által meghatározott formában.

Digitális kiadás teljes egészében és Kedvezményes, kombinált előfizetés esetén az Előfizetés tárgyához való hozzáférés részben a Fiók használatával valósul meg az ÁSzF szerint.

A személyes adatok forrása

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a személyes adatok forrásának az ellenkező bizonyításáig magát az Érintettet vélelmezi minden egyes adat tekintetében. A jelen bekezdés szerinti vélelem elsősorban az Érintett által írásban, legalább elektronikus levél útján küldött üzenettel dönthető meg.

Az Adatkezelő egyben tájékoztatja az Érintettet, arról, hogy a jelen Tájékoztató Érintett részéről való elfogadása, az Érintett részéről nyilatkozatnak minősül arra vonatkozóan, hogy 18. életévét betöltötte.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések célját.

Fiók létrehozásával kapcsolatos adatkezelés korábbi, vagy hatályos Előfizetési szerződés megkötése nélkül

A Fiók fenntartása annak érdekében, hogy az Érintett Előfizetési szerződést köthessen az Adatkezelővel, továbbá, hogy az Érintett az Egyedi szerződés feltételeihez hozzáférjen, továbbá, hogy Digitális kiadás és Kedvezményes, kombinált előfizetés esetén a digitális részhez való hozzáférés az Érintett részére biztosított legyen.

Előfizetési szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Előfizetési szerződések teljesítése, a teljesítés nyomon követése és az Előfizetési szerződésből esetlegesen folyó igények kezelése, érvényesítése, továbbá az Adatkezelőt az Előfizetési szerződéssel összefüggésben felmerülő adójogi- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése, így különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a szerinti jogi, az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések jogalapjait.

 

Fiók létrehozásával kapcsolatos adatkezelés korábbi, vagy hatályos Előfizetési szerződés megkötése nélkül

Az adatkezelés elsődleges jogalapját a GDPR 6. cikk (1) a) pontja képezi, azaz az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett akképp ad meg, hogy a Honlapon az e célból rendszeresített jelölődobozba jelöléssel él.

E körben Adatkezelő, már itt is kifejezetten tájékoztatja az Érintettet, hogy a megadott hozzájárulását az Adatkezelőhöz címzett, bármilyen formában, alaki kötöttségek, indokolás és jogkövetkezmény alkalmazása nélkül visszavonhatja, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása, a visszavonás hatályosulását megelőző adatkezelésre nincs hatással. Az általánosságban visszavont hozzájárulás minden olyan adatkezelői adatkezelést megszűntet, amelynek jogalapja az Érintett hozzájárulása volt.

E körben tájékoztatja az Adatkezelő az Érintettet arról is, hogy amennyiben az adatkezeléshez való hozzájárulását nem adja meg, úgy az Adatkezelő a Fiók létrehozását nem tudja lehetővé tenni.

Előfizetési szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés elsődleges jogalapját a GDPR 6. cikk (1) a) pontja képezi, azaz az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett akképp ad meg, hogy a Honlapon az e célból rendszeresített jelölődobozba jelöléssel él.

Az adatkezelés másodlagos jogalapjaként az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) b) pontját jelöli meg, azaz, hogy az Előfizetési szerződést, melyben az Érintett az egyik fél, teljesíteni tudja.

Az adatkezelés harmadlagos jogalapjaként az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) c) pontját jelöli meg azaz, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettséget teljesíteni tudja. A pontos jogi kötelezettséget jelenleg különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§.-a határozza meg kötelező jelleggel, a jogszabályhely alapján áll fenn.

E körben Adatkezelő, már itt is kifejezetten tájékoztatja az Érintettet, hogy a megadott hozzájárulását az Adatkezelőhöz címzett, bármilyen formában, alaki kötöttségek, indokolás és jogkövetkezmény alkalmazása nélkül visszavonhatja, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása, a visszavonás hatályosulását megelőző adatkezelésre nincs hatással, illetve a hozzájárulás visszavonásának esetén az Adatkezelő másodlagos, vagy akár harmadlagos jogalapon is jogosult az adatkezelésre.

E körben tájékoztatja az Adatkezelő az Érintettet arról is, hogy amennyiben az adatkezeléshez való hozzájárulását nem adja meg, úgy az Adatkezelő nem tud az Érintettel Előfizetési szerződést kötni.

A gyűjtött személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az általa gyűjtött személyes adatok kategóriáit.

Fiók létrehozásával kapcsolatos adatkezelés korábbi, vagy hatályos Előfizetési szerződés megkötése nélkül

 • E-mail cím;
 • Jelszó.

Előfizetési szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

 • Név (kötelező megadni)
 • Adószám (megadása opcionális)
 • Irányítószám (kötelező megadni)
 • Település (kötelező megadni)
 • Közterület (kötelező megadni)
 • Közterület típusa (kötelező megadni)
 • Házszám (kötelező megadni)
 • Emelet, ajtó (megadása opcionális)
 • Telefonszám (kötelező megadni)
 • E-mail cím – a Fiókhoz;
 • Jelszó – a Fiókhoz.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy más adatot akkor sem gyűjt vagy 24 óránál hosszabb ideig nem tárol a jelen Tájékoztató szerinti adatkezelés körében, ha ilyen adatot az Érintett bármilyen formában megad, vagy annak tárolását akár kifejezetten kéri. A fenti táblázatokban nem szereplő adat tárolása csak és kizárólag átmeneti jelleggel, a visszavonhatatlan törlés érdekében történhet, azzal, hogy a visszavonhatatlan adattörlés legkésőbb az Adatkezelővel való közléstől számított 24 órán belül megtörténik az Érintett külön értesítése nélkül.

A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatokat csak a legszűkebb személyi kör ismerhesse meg, ezen személyek is, csak és kizárólag a vonatkozó adatvédelmi szabályok szigorú és következetes megtartásával kerülhessenek személyes adat birtokába.

Az Adatkezelő ezen törekvése azonban nem érintheti azt az esetet, amikor számára az Érintett személyes adatainak közlési kötelezettsége jogszabályon, vagy hatósági-, vagy bírósági rendelkezésen alapul; ilyen esetben az Adatkezelő a személyes adatot az érintett Harmadik féllel, az irányadó jogszabály, hatósági vagy bírósági döntés rendelkezései szerint közli és amennyiben ennek jogszabályi lehetősége fennáll az adatközlésről az Érintettet is tájékoztatja elektronikus úton.

Az Adatkezelő továbbá jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan, ez érintett, egyedi eset összes körülményének gondos mérlegelése után közölhet személyes adatot egy személyében változó, de meghatározott személyi körrel, amely az Adatkezelő könyvelőjéből, adótanácsadójából, jogi tanácsadójából és pénzforgalmi jelzőszámainak vezetését végző személyekből, mint címzettekből áll.

A fenti címzetti kört – amennyiben az érintett címzettet titoktartási kötelezettség jogszabály alapján nem terheli – az Adatkezelő írásban kötelezi a jogszerű és bizalmas adatkezelésre.

Fentieken túlmenően az adatkezelés címzettjei lehetnek az Adatkezelő Adatfeldolgozói is.

Az Adatfeldolgozókkal kötött szerződéseiben az Adatkezelő szintén, minden, a GDPR 28. cikke által meghatározott előírást szem előtt tart, nagy hangsúlyt fordít ennek keretében arra, hogy az Adatfeldolgozó az érintett személyes adattal adatkezelői minőségben ne rendelkezhessen, továbbá, hogy az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az általa megvalósuló adatfeldolgozásról részletesen és folyamatosan tájékoztassa és az Érintett személyes adatokat bizalmasan kezelje.

Az Adatfeldolgozók személyi köre szintén változhat, de azokat a tárgyköröket, melyekben Adatkezelő Adatfeldolgozót kíván igénybe venni, azokat önkéntesen korlátozza az alábbiak szerint.

 • a Honlap informatikai hátterét biztosító szerver- és domain-név szolgáltató;
 • a Honlap informatikai hátterét, működését és fejlesztését biztosító gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó;
 • a Díj teljesítésében közreműködő on-line fizetési szolgáltató;
 • Magyar Posta Zrt. a Nyomtatott újság kézbesítésére tekintettel.

 

Az Adatkezelő ezen a ponton kiemelten fontosnak tartja az Érintettek tájékoztatását arról, hogy az Adatkezelő csak és kizárólag olyan fizetési szolgáltatóval működik együtt, amelynek jogszerű működése és piaci tapasztalata, valamint elismertsége köztudomású, továbbá amely a fizetési tranzakciók adatbiztonsági követelményeit, így különösen azok titkosítását alapkövetelményként teljesíti.

Mindennek eredményeként az Adatkezelő megítélése szerint az Érintett fizetési adatai bankkártya-használatkor a fizetési szolgáltatónál biztonságban vannak, azok bizalmas kezelése megvalósul, az Adatkezelő által nem ismert személyes adatokat az Adatkezelő a fizetési szolgáltatótól nem kap, a fizetési szolgáltató technikai szám képzésével tájékoztatja Adatkezelőt a sikeres és a sikertelen banki tranzakciókról.

 

 • a Előfizetési szerződések teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmény;
 • az Előfizetési szerződések számviteli nyilvántartásában közreműködő számviteli, vagy könyvelési szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó;
 • az Adatkezelő által esetlegesen használt ún. ügyfélkapcsolatkezelési rendszert nyújtó gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó.

 

Az Adatkezelő – amennyiben ebben jogszabály, hatósági, vagy bírósági rendelkezés nem korlátozza – írásban, vagy legalább elektronikus formában küldött kérésre felvilágosítást ad az Érintett számára a személyes adataival kapcsolatban került címzettek és Adatfeldolgozók pontos személyéről és az adattovábbítás egyéb részleteiről.

Harmadik országba történő adattovábbítás

Az Adatkezelő harmadik országba az Érintett személyes adatait nem továbbítja, ilyen adattovábbítást nem is tervez.

 

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések időtartamait.

Fiók létrehozásával kapcsolatos adatkezelés korábbi, vagy hatályos Előfizetési szerződés megkötése nélkül

Az Adatkezelő ezen adatkezelése körében a 6. pontban jelzett személyes adatokat legkésőbb az érintetti hozzájárulás visszavonásának az Adatkezelőhöz való beérkezése napjának végéig kezeli.

Előfizetési szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Elsődleges jogalapon való kezelés esetében legkésőbb az érintetti hozzájárulás visszavonásának az Adatkezelőhöz való beérkezése napjának végéig;

Másodlagos jogalapon való adatkezelés esetében legkésőbb az Előfizetési szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) naptári éven át, mely az általános polgári jogi elévülés időtartama;

Harmadlagos jogalap alapján való adatkezelés esetében legkésőbb az érintett üzleti évről szóló beszámoló elkészültét követő 8 (nyolc) naptári éven át a 2000. évi C. törvény 169.§ (1) bekezdése alapján.

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a jelen pont szerinti határidők utolsó napjának 24. órájának végéig kerülnek visszavonhatatlanul törlésre az Adatkezelő rendszereiből az Érintett külön értesítése nélkül.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő az Érintett személyes adataival kapcsolatban sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem alkalmaz.

 

Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések tekintetében konkrétan gyakorolható érintetti jogokat a GDPR által nevesített érintetti jogok közül.

Ezt követően az Adatkezelő az adott érintetti jognak a tartalmát is ismerteti.

Amennyiben az Érintett érintetti jogaival kapcsolatban további tájékoztatást igényel, úgy azt az Adatkezelőnek írásban, akár elektronikus úton jelezheti azt.

 

Fiók létrehozásával kapcsolatos adatkezelés korábbi, vagy hatályos Előfizetési szerződés megkötése nélkül

 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog – a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • automatizált döntés alóli mentesülés joga

 

Előfizetési szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Elsődleges jogalap esetén:

 • a hozzájárulás visszavonásához való jog;
 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog – a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • automatizált döntéshozatal alóli mentesülés joga.

Másodlagos jogalap esetén:

 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • automatizált döntés alóli mentesülés joga.

Harmadlagos jogalap esetén:

 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • automatizált döntés alóli mentesülés joga

A tájékoztatáshoz való jog tartalma

Az Adatkezelő köteles az Érintettet tájékoztatni az Érintettől történő adatgyűjtéskor:

 • az Adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről, továbbá képviselőjéről;
 • amennyiben az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, úgy annak személyéről és elérhetőségéről;
 • az adatkezelés tervezett céljáról, jogalapjáról, címzettjeiről, az adatkezelés időtartamáról;
 • az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos, úgynevezett érintetti jogairól és azok tartalmáról és arról, hogy az Érintett a Hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, vagy bírósági jogorvoslattal élhet, az az polgári peres eljárást indíthat az Adatkezelővel szemben;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon, vagy szerződésese kötelezettségen alapul, vagy szerződéskötésnek előfeltétele-e, valamint, hogy az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • alkalmaz-e az Adatkezelő automatizált döntéshozatali eljárást, beleértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatáshoz való jogát a jelen Tájékoztató megismertetésével igyekszik kimeríteni.

 

A hozzáféréshez való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint ilyen adatkezelés alkalmazása esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja az Érintett erre irányuló írásbeli, vagy legalább elektronikus levélben közölt kérésére. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az előző bekezdésben bemutatott hozzáférési jog gyakorlása körében a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, figyelembe véve továbbá az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő, az Érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása keretében, vagy egyéb okból történt adathelyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztat, akivel korábban a helyesbített adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog”.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy kezelte;
 • amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulására alapozott jogalappal kezelte, de az Érintett hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelőnek más adatkezelési jogalapja nem áll fenn;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog szabályai nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adat rendelkezésre állása.

Az Adatkezelő, az Érintett törléshez való jogának gyakorlása keretében, vagy egyéb okból történt adattörlésről minden olyan címzettet tájékoztat, akivel korábban a helyesbített adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozásához való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés ugyan jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett írásban, vagy legalább elektronikus levélben kéri azok kezelését azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely EGT-tagállam fontos közérdekéből kezelheti az Adatkezelő, eredeti adatkezelési célja szerint nem.

Amennyiben a személyes adat kezelésének korlátozása az Érintett kérésére történt, úgy az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

Az Adatkezelő az Érintett adatkezelés korlátozásához való jogának gyakorlása keretében, vagy egyéb okból történt adatkezelési korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztat, akivel korábban a helyesbített adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozása a személyes adat pontosságának vitatása esetén addig tart, amíg az Adatkezelő a személyes adat pontosságát ellenőrzi, de zárolt személyes adat kezelése nem tarthat tovább, mint ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adathordozhatósághoz való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (Előfizetési szerződés), vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A fenti két kritérium a hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés esetében igaz; ez az érintetti jog, így csak azon adatkezelés tekintetében gyakorolható az Érintett által.

Az Érintett az adathordozhatósághoz való jogát akképp is gyakorolhatja, hogy az Adatkezelőtől más adatkezelő részére való közvetlen adattovábbítást kér írásban, legalább elektronikus levél útján.

Az adathordozáshoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog érvényesülését, továbbá mások jogait és szabadságait sem.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesüléshez való jog.

Az Érintett – a jelen Tájékoztató szerint – jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az érintetti joggyakorlás – minden érintetti jog tekintetében – díjmentes, kivéve a hozzáférési jog gyakorlásával kapcsolatban fentebb említett esetet.

Tájékoztatja továbbá az Adatkezelő az Érintettel arról is, hogy a hozzá írásban, vagy legalább elektronikus úton beérkezett érintetti joggyakorlással kapcsolatos kérelmeket, a hozzá való beérkezéstől számított egy hónapon belül teljesíti, vagy az Adatkezelő álláspontja szerint jogosulatlan joggyakorlás esetén ugyanilyen határidőben tagadja meg a kérelem teljesítését – kivéve, ha a kérelem különös bonyolultsága okán a kérelem csak később bírálható el – ilyen esetben az Adatkezelő legkésőbb a beérkezéstől számított 2 hónapon belül határoz a teljesítésről és közli határozata eredményét az Érintettel elektronikus úton, kivéve, ha az Érintett máshogyan kéri a döntés közlését.

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az Érintettet arról, is, hogy – szükségtelen adatkezelési többlet nélkül – az Érintett azonosítása érdekében további ésszerű intézkedéseket tehet.

Végül tájékoztatja az Adatkezelő az Érintettet, hogy érintetti jogok érvényesítésére az Érintett halálát követően az a személy jogosult, akit erre vonatkozóan az Érintett még életében meghatalmazott az Adatkezelőnél tett teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formájú meghatalmazással. Ennek hiányában az elhunyt Érintett közeli hozzátartozói jogosultak az érintetti jogok gyakorlásra, ilyen esetben az érintetti jogok az Érintett halálát követő öt éven belül gyakorolhatók.

 

Az Érintett panasztételi és jogorvoslati jogosultsága

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be a Hatóságnál, vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben.

A Hatóság elérhetőségei, a Hatóság honlapján, a www.naih.hu oldalon érhetőek el; a Hatóság rövid úton való elérési lehetőségei: telefonszám: +36/1-391-14-00; +36/30-683-59-69; +36/30-549-68-38; fax: +36/1-391-14-10; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Az Érintett az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást, a polgári perrendtártásról szóló, 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával indíthat, azzal, hogy az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik, az illetékességet vagy az Érintett lakóhelye (vagy tartózkodási helye), vagy az Adatkezelő székhelye határozza meg és a bíróság soron kívül jár el az igény elbírálása során.

A Hatósághoz címzett panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az Érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött, bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen eseteben az Adatkezelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az Érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében.

 

Záró rendelkezések

Az Adatkezelő úgynevezett sütikre („cookie”) vonatkozó adatkezelésének részletei az alábbi címen érhetők el: https://jelen.media/staikus/cookie-informaciok-135

Az Adatkezelő fenntartja a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa az adatkezelés időtartama alatt, a jogszabályi keretek között. Az esetleges módosítást az Adatkezelő a Honlapon közzéteszi, a módosítás visszaható hatályú nem lehet.

Az Adatkezelő az Érintett kérése esetén a jelen Adatkezelési tájékoztató korábbi, kiadási dátum szerint megjelölt verzióját elektronikus levél útján díjmentes küldi meg az Érintett részére.

Az Adatkezelő továbbá az Érintettek rendelkezésére áll abban az esetben is, ha az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, tekintettel arra, hogy a fentebb részletezett alapelveknek és részletszabályoknak megfelelő adatkezelés kiemelt jelentőségű az Adatkezelő számára, mivel az Érintett személyes adata számára értéket képvisel.

A jelen Tájékoztató elsősorban releváns, mögöttes joganyaga az alábbi címeken érhet elő:

GDPR:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Infotv:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

 

Az Adatkezelő zárásképp megköszöni az Érintett idejét és figyelmét, melyet a jelen Tájékoztató olvasására fordított, egyben őszintén bízik abban, hogy a Tájékoztató hasznos volt, és az adatkezelés folyamata az Érintett számára érthetővé és átláthatóvá vált.

 

Budapest, 2021. március 25.

Keresés