ÁSZF

Alapfogalmak

Adatkezelési tájékoztató: a Kiadó által a https://jelen.media/adatvedelmi_nyilatkozat internetes oldalon közzétett dokumentum, melyből a Kiadó személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlata megismerhető.

ÁSzF: a jelen Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentum.

Automatikus megújítás: Digitális kiadásra vonatkozóan létrejött egy hónapos Előfizetési szerződés esetén a fizetéskor az Előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Digitális kiadásra vonatkozóan létrejött havi szerződés automatikus meghosszabbításra kerüljön az Előfizetés megszűnésekor összesen 24 (huszonnégy) alkalommal, ekképp az egy hónapos Előfizetési szerződés annak utolsó napján 24 (huszonnégy) hónapos határozott idejű Előfizetési szerződéssé alakuljon át. Ilyen esetben a havi díjazás alkalmanként nem lehet magasabb az Előfizető által az Automatikus megújítás szempontjából elsőnek minősülő havi díjazás összegénél. Az Automatikus megújítás az Előfizető által, a Fiókban bármikor leállítható, ilyen esetben a tárgyhónap végén az Előfizetés megszűnik, azzal, hogy a megszűnés napja bármely napra eshet a hónapban, függően attól, hogy az Automatikus megújítás szempontjából első Előfizetésnek tekintendő Előfizetés mikor indult meg, vagy az Előfizetési szerződés mikor jött létre.

Digitális kiadás: a Honlapon megjelenő szöveges tartalmak azon összessége, melyhez az Előfizető az Előfizetési szerződés hatálya alatt, annak keretében hozzáfér, beleértve a Nyomtatott újságnak a Honlapon elérhetővé tett .pdf formátumú lapozható változatát. A Digitális kiadás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett internetes sajtótermék.

Díj: a Kiadó által a https://elofizetes.jelen.media internetes oldalon közzétett díjazás, melyet az Előfizető az Előfizetési szerződésre tekintettel a Kiadó számára megfizet az Előfizetési szerződés létrejöttekor.

Előfizetési szerződés: a Kiadó és az Előfizető között https://elofizetes.jelen.media internetes felület igénybevételével létrejött szerződés, melynek szabályait a jelen ÁSzF rendelkezései adják.

Előfizető: az a nagykorú természetes személy, vagy jogi személy, aki a Kiadóval a Jelen hetilapra előfizetési szerződést köt a https://elofizetes.jelen.media internetes felület igénybevételével. Kiadó az Előfizető nagykorúságát vélelmezi.

Vásárló: az a nagykorú természetes személy, vagy jogi személy, aki a Kiadóval a Jelen hetilap valamely egyedi tartalmát adott alkalommal megvásárolja a https://elofizetes.jelen.media internetes felület igénybevételével. Kiadó az Vásárló nagykorúságát vélelmezi.

Fiók: Természetes személy-, vagy jogi személy által a https://jelen.media/belepes , vagy a https://jelen.media/elofizetes internetes oldalon létrehozott felhasználói felület, mely Előfizetési szerződést nem hoz létre, azonban az Előfizetési szerződés ennek az adatösszességnek a felhasználásával jön létre. Az Előfizetési szerződés egyes elemei, különösen tárgya, annak létrejötte után a Fiókban jelennek meg. Az Előfizetési szerződés tárgyához való hozzáférés Digitális kiadás és a Kedvezményes, kombinált előfizetés digitális részére vonatkozóan a Fiókon keresztül valósul meg.

Fizetési oldal: Az OTP Mobil Kft. által tulajdonolt és üzemeltetett, jelenleg Simplepay fantázianevű weboldal, mely a Díj kifizetésének technikai feltételeit teremti meg.

Honlap: https://jelen.media internetes oldal és annak minden aloldala.

Impresszum: a Jelen hetilap állandó szerzőit és Kiadó stratégiai jelentőségű kollégáit felsoroló nyilvántartás, mely a https://jelen.media/staikus/impresszum-27 internetes oldalon érhető el.

Jelen hetilap: a Kiadó gondozásában „Jelen” címmel megjelenő hetilap, független attól, hogy az nyomtatott újságként, vagy Digitális kiadásként jelenik-e meg.

Kiadó: Liberty Press Kft. (cg. 01-09-352996; székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 16/B; adószám: 24807007-2-41; e-mail: libertypress2020@gmail.com ; cégkapu: 24807007#cegkapu; európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.13-09-167754; képviseli: Tóth Ákos ügyvezető önállóan; kamara megnevezése, melynek a Kiadó tagja: )

Kombinált, kedvezményes előfizetés: a Nyomtatott újsághoz és a Digitális kiadáshoz való együttes hozzáférés biztosítása.

Nyomtatott újság: „Jelen” címmel minden naptári hét csütörtöki napján, a Kiadó gondozásában megjelenő hetilap, mely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett nyomtatott sajtótermék.

Regisztráció: Természetes személy-, vagy jogi személy által a https://jelen.media/belepes , vagy a https://jelen.media/elofizetes oldalon Fiók létrehozása.

 

Preambulum – Az elektronikus úton történő szerződéskötésről szóló tájékoztatás

A szerződéskötés technikai lépései.

Az Előfizető a https://jelen.media/elofizetes#

internetes oldalon hat lépésben hozza létre az Előfizetési szerződést, melyek az alábbiak.

 1. Hely: Előfizető kiválasztja, hogy mely országban kívánja igénybe venni az Előfizetést, azzal, hogy külföldi igénybevétel esetén csak a Digitális kiadás tekintetében való szerződéskötésre van lehetőség.
 2. Típus. Előfizető kiválasztja, hogy Nyomtatott újságra, Digitális kiadásra, Kombinált, kedvezményes előfizetésre, vagy a Kiadó által esetlegesen biztosított egyéb opcióra kíván Előfizetési szerződést kötni, azzal, hogy a Kiadó által közzétett típusokon kívüli előfizetésre nincs lehetőség, kivéve a https://jelenmindenutt.hu/ internetes oldalon biztosított, a jelen ÁSzF hatály alól kivett konstrukciót.
 3. Felhasználó. Előfizető kiválasztja, hogy rendelkezik-e már korábban regisztrált Fiókkal és ebbe a Fiókba való belépéssel köti meg az Előfizetési szerződést, vagy új Regisztrációval hoz létre Fiókot és ezen Fiókon keresztül köt Előfizetési szerződést.
 4. Cím. Az Előfizető megadja az Előfizetési szerződés megkötéséhez a Kiadó által kért adatait, melyek az alábbiak.
 • Név/Cégnév (kötelező megadni)
 • Adószám (Cégnév megadása esetén kötelező megadni)
 • Irányítószám (kötelező megadni)
 • Település (kötelező megadni)
 • Közterület (kötelező megadni)
 • Közterület típusa (kötelező megadni)
 • Házszám (kötelező megadni)
 • Emelet, ajtó
 • Telefon (kötelező megadni)

A Kiadó az Előfizetési szerződést – annak létrejöttét követően – a fenti adatokkal tartja nyilván és az ahhoz kapcsolódó számlát a fenti adatok igénybevételével állítja ki.

Amennyiben az Előfizetési szerződés Nyomtatott újságra, vagy Kombinált kedvezményes előfizetésre jön létre, úgy a fenti adatokat a Kiadó kézbesítési címnek is tekinti, ilyen esetben az Előfizető külön számlázási címet is megadhat, ennek hiányában Kiadó vélelmezi a megadott adatok számlázási adatokkal való egyezését.

 1. Áttekintés. Az Előfizető ebben a pontban összefoglalva látja, hogy milyen tartalommal kíván a Kiadóval Előfizetési szerződést kötni, amennyiben Digitális kiadásra kíván az Előfizető szerződni havidíjas elszámolással, itt lát figyelemfelhívást az Automatikus megújításról is.
 2. Fizetés. Az Előfizető ebben a pontban nyilvánítja ki végleges, az Előfizetési szerződés megkötésére irányuló akaratát az általa ezt megelőzően összeállított tartalom tekintetében, kijelenti egyben, hogy a jelen ÁSzF rendelkezéseit és a Kiadó kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatóját végig olvasta, megértette és a dokumentumok rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényű rendelkezéseknek fogadja el.

Ezen a ponton lép át továbbá az Előfizető a Fizetési oldalra.

Írásbeliség

A jelen ÁSzF szerint létrejött Előfizetési szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Előfizetési szerződés ÁSzF-ben nem szabályozott rendelkezései, a Fiókban kerülnek megjelenítésre és eltárolásra a Kiadó által szabadon választott formában.

A szerződési jognyilatkozat szempontjából releváns adathibák azonosítása és kijavítása

Előfizetőnek az Előfizetési szerződés létrejöttéig bármikor lehetősége van a megadott adatok javítására a fenti pontok közötti navigálással.

Az adatok helyességét Kiadó nem ellenőrzi, azokat helyes és valós adatoknak vélelmezi, a megadott adatok helyességéért Előfizető felel.

Előfizető a megadott adatokat az Előfizetési szerződés létrejöttéig maga is javíthatja, az Előfizetési szerződés létrejötte után, pedig elektronikus úton kérheti adatainak javítását Kiadótól.

A szerződés nyelve

Az Előfizetési szerződés nyelve minden esetben a magyar.

Magatartási kódex

A jelen ÁSzF elérhetősége

A jelen ÁSzF a _ oldalon érhető el, szövege innen menthető az Előfizető által.

Az elektronikus szerződési jognyilatkozat beérkezése és visszaigazolása

Előfizető szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata abban az esetben érkezik meg Kiadóhoz, ha a Díj megfizetésre került, ez az időpont a Felek közötti Előfizetési szerződés létrejöttének is időpontja; az Előfizetési szerződés létrejöttéről Kiadó – az Előfizető által megadott e-mail címre visszaigazoló levelet küld Előfizető részére.

Az Előfizetési szerződés létrejötte

Az Előfizetési szerződés akkor jön létre, ha a Díj megfizetésre került, ez az időpont a Felek közötti Előfizetési szerződés létrejöttének is időpontja; az Előfizetési szerződés létrejöttéről Kiadó – az Előfizető által megadott e-mail címre visszaigazoló levelet küld Előfizető részére.

Minden egyes előfizetés külön Előfizetési szerződést hoz létre a Felek között, melyek egymástól független Előfizetési szerződéseknek minősülnek, az Előfizetési szerződések egymással nem kapcsolhatóak össze.

Az Előfizetési szerződés tárgya és időtartama

Az Előfizetési szerződés tárgya a Jelen hetilaphoz való hozzáférés Nyomtatott újság, Digitális kiadás, vagy Kedvezményes kombinált előfizetés formájában.

A hozzáférések Előfizető által választható időtartama az alábbiak szerint alakulhat.

Nyomtatott újság esetében negyedéves, fél éves, éves hozzáférés, mely időszak az első kézbesítéskor kezdődik;

Digitális kiadás esetében havi hozzáférés Automatikus megújítással;

Kedvezményes, kombinált előfizetés esetén egy éves hozzáférés.

Nyomtatott újság esetében a hozzáférést Kiadó akképp biztosítja, hogy az újságot a Magyar Posta Zrt. igénybevételével nyomtatott formában, magyarországi címre eljuttatja Előfizető részére; a Nyomtatott újság akkor minősül kézbesítettnek, ha az Előfizető nevével ellátott levelesládában elhelyezésre kerül, vagy ilyen levelesláda hiányában a kézbesítési cím közterülettel határos bejáratánál, a bejárat előtt, közterületen elhelyezésre kerül.

Nyomtatott újsághoz való hozzáférésre szóló Előfizetési szerződés esetén a hozzáférést Kiadó az Előfizetési szerződés létrejöttét követő naptári hónap első lapszámától kézbesíti, amennyiben a Előfizetési szerződés a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig jön létre; amennyiben az Előfizetési szerződés a naptári hónap 20. (huszadik) napja után jön létre, úgy a kézbesítés ez előzőekhez képest egy naptári hónappal később kezdődik.

Digitális kiadás esetén a hozzáférés kezdő időpontja az Előfizetési szerződés létrejöttének időpontja.

Kedvezményes, kombinált előfizetés esetén a hozzáférés a digitális tartalomra a Digitális kiadáshoz való hozzáféréssel azonosan alakul, a Nyomtatott újsághoz való hozzáférés a Nyomtatott újsághoz való hozzáférés szabályai szerint alakul.

A hozzáférésre tekintettel Előfizető díjfizetésre köteles a mindenkori díjazás szerint.

A hozzáféréshez kapcsolódó Díj megfizetése az Előfizetési szerződés létrejöttének előfeltétele.

A Díj csak- és kizárólag bankkártyával egyenlíthető ki a Fizetési oldalon.

A Díjazás egyoldalú megváltoztatására Kiadó az Előfizetési szerződés hatálya alatt egyoldalúan nem jogosult.

Az Előfizetési szerződés az Előfizető által, az Előfizetési szerződés megkötését megelőzően a https://jelen.media/elofizetes# internetes honlapon megjelölt előfizetési típus szerinti időtartam lejártának napján szűnik meg, kivéve a Digitális kiadásra szóló Előfizetési szerződést, mely esetben a Szerződés – Előfizető Fiókban való lemondása hiányába az első hónap lejártával automatikusan 24 (huszonnégy) hónap időtartamú határozott idejű Előfizetési szerződéssé alakul át, így ilyen esetben az Előfizetési szerződés annak létrejöttétől számított 25 (huszonöt) naptári hónapon át van hatályban.

Kiadó jogai és kötelezettségei

Kiadó az Előfizetési szerződés tárgya szerinti hozzáférést biztosít Előfizető és Vásárló számára a Jelen hetilap tartalmaihoz, illetve emailben tájékoztatja Előfizetőt és Vásárlót a Jelen hetilap cikkeiről.

Kiadó a Magyar Posta Zrt kézbesítési hibáiért nem tartozik felelősséggel, kézbesítési hibára tekintettel Kiadóval szemben igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.

Kiadó mind a Nyomtatott újságok kézbesítése, mind a Digitális kiadás folyamatos elérhetősége érdekében megtesz minden, adott helyzetben, általában elvárható erőfeszítést, de ennek ellenére is előfordulhatnak kézbesítési problémák, üzletmenetfolytonossági hibák, vagy egyéb adminisztratív nehézségek, melyek elhárítása érdekében Kiadó szintén minden, az adott helyzetben általában elvárható erőfeszítést megtesz.

Kiadó az esetleges kézbesítési problémákért, az üzletmenetfolytonossági hibákért és az egyéb adminisztratív nehézségekért felelősséget nem vállal, ilyen esetekre vele szemben igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.

Kiadó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben karbantartási-, vagy egyéb okra visszavezethetően az Előfizetési szerződést átmenetileg nem tudja teljesíteni, úgy arról – lehetőség szerint előzetesen – tájékoztatja az Előfizetőt.

Kiadó az Előfizetési szerződést legjobb tudása szerint teljesíti, vele szemben a Jelen hetilap tartalmára tekintettel világnézeti, vallási, erkölcsi, tudományos, közéleti, vagy politikai okra visszavezethetően igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.

Kiadó a Jelen Szerkesztőségének összetételéről és stratégiai szempontból kiemelt kollégáinak kilétéről mindenkoron az Impresszumban tájékoztatja az Előfizetőt.

Kiadó jogosult a Díjra.

Az Előfizető jogai és kötelezettségei

Előfizető az Előfizetési szerződés létrejöttével egyidejűleg köteles megfizetni a díjat.

Előfizető jogosult arra, hogy az Előfizetési szerződés hatálya alatt, az Előfizetési szerződés tárgyához hozzáférjen, figyelemmel a jelen ÁSzF szerinti felelősségkorlátozásra is.

Az Előfizetési szerződés megszűnése, vagy megszüntetése

Az Előfizetési szerződés Kiadó előzetes engedélye nélkül nem ruházható át.

Előfizető, az adataiban bekövetkező változást Nyomtatott újságra való előfizetés esetén írásban köteles jelezni Kiadó felé; a figyelemfelhívás elmaradásából eredő következményekért Kiadót felelősség nem terheli, erre tekintettel vele szemben igény semmilyen jogcímen nem támasztható, nem érvényesíthető.

Az Előfizetési szerződés tekintetében elállás csak és kizárólag abban az esetben gyakorolható a következő bekezdések szerinti megkötésekkel, amennyiben az Előfizető fogyasztónak minősül a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében.

A fentiek szerinti esetben elállás Nyomtatott újságra vonatkozó Előfizetési szerződés esetében az első lapszám kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül közölhető Kiadóval. Az első lapszám kézhezvételét a Kiadó általi megküldéstől számított 2. (második) naptári napon vélelmezni kell.

Digitális kiadás és Kedvezményes, kombinált előfizetés esetén a fentiek szerinti elállási jog az Előfizetési szerződés létrejöttétől számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolható.

A fentiek szerinti elállást indokolni nem kell, azt az Előfizető formai, vagy tartalmi kötöttség nélkül, de a személyének azonosítását lehetővé tévő módon jogosult megtenni.

Jogszerű elállás esetén Kiadó az elállás kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül visszatéríti a Díjat az Előfizető által megjelölt bankszámlára való banki átutalással.

Az Előfizetési szerződés esetében felmondás csak és kizárólag Digitális kiadásra szóló Előfizetés esetén gyakorolható akképp, hogy Előfizető az Automatikus megújítást bármikor Fiókjában lemondja; ilyen esetben az Előfizetési szerződés a lemondást – mely jogi értelemben felmondásnak minősül – követően legkésőbb 31 (harmincegy) nappal szűnik meg, azon a napon, mely az Előfizetési szerződés létrejöttének napjának megfelelő nap az adott hónapban. A lemondást követően Előfizetővel szemben újabb díjigény nem támasztható és nem érvényesíthető

Abban az esetben, ha Előfizető Kiadóval mégis, a jelen ÁSzF-be ütköző felmondást, vagy elállást közöl, Kiadó a Díjat jogosult megtartani bánatpénz jogcímén, kivéve, ha a Felek esetileg máshogyan állapodnak meg valamilyen különösen méltánylást érdemlő körülményre visszavezethetően.

Vegyes- és záró rendelkezések

Felek az Előfizetési szerződés teljesítése során egymással mindenben és messzemenőkig együttműködnek.

Felek az Előfizetési szerződés teljesítését befolyásoló minden körülményről tájékoztatják egymást.

Előfizető az Előfizetési szerződése tovább-értékesítésére nem jogosult.

Felek az Előfizetési szerződéssel kapcsolatban az elektronikus úton való kommunikációt is hivatalos írásbeli kommunikációnak tekintik, amennyiben az Előfizető Fiókjában megadott e-mail címről, vagy e-mail címre történik illetve, ha az Kiadó alábbi e-mail címére, vagy onnan történik.

elofizetes@jelen.media.hu

Kiadó továbbá ügyfélszolgálatot működtet az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon 09:00 és 15:00 óra között, ahol Előfizető reklamációit, panaszait kötetlen formában jelezhet; ezen reklamációkat, panaszokat és egyéb beadványokat Kiadó a beérkezésüktől számított 30 (harminc) napon belül vizsgálja meg és közli a vizsgálat eredményét Előfizetővel.

Telefonszám: +36-1-239-49-44

E-mail: elofizetes@jelen.media.hu

 

Kiadó a számára a Regisztráció során, a Fiókban megadott, vagy később módosított adatokat valósnak tekinti, így vele szemben igény az Előfizető személyes adataival való esetleges visszaélésre tekintettel nem támasztható és nem érvényesíthető semmilyen jogcímen sem.

Kiadó nem tehető felelőssé és vele semmilyen jogcímen nem támasztható, vagy érvényesíthető igény arra tekintettel sem, ha az Előfizetési szerződés tárgyának megfelelő hozzáférés azért nem valósul meg, mert Előfizető hibás, vagy téves adatot adott meg Kiadó részére vagy nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel, melyek a hozzáférés technikai hátterét biztosítják (pl. internet-előfizetés Digitális kiadás, vagy Kedvezményes kombinált előfizetés esetén, postaláda hibás működése Nyomtatott újság esetén).

Az Előfizetési szerződések szempontjából az új típusú koronavírus világjárvány következtében beálló esetleges személyi erőforrás-hiány vis maior eseménynek minősül.

Kiadó tájékoztatja Előfizetőt, hogy felügyeleti szervének elsősorban az alábbi intézmény minősül.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; levélcím: 1525 Budapest, Pf. 75.; e-mail: info@nmhh.hu ; telefon: +36-1-457-71-00; fax: +36-1-356-55-20).

Kiadó tájékoztatja Előfizetőt, hogy fogyasztóvédelmi ügyekben elsősorban az alábbi intézmény minősül:

Budapest Főváros Kormányhivatala – Fogyasztóvédelmi Főosztály (székhely: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu; telefonszám: +36-1-450-25-98.).

Kiadó tájékoztatja Előfizetőt, hogy a Felek közötti esetleges polgári jogi jogvitákkal kapcsolatban Magyarország rendes bíróságai rendelkeznek illetékességgel és hatáskörrel.

A jelen ÁSzF módosítására Kiadó bármikor egyoldalúan és külön indokolás nélkül jogosult.

A jelen ÁSzF esetleges módosítása csak és kizárólag a közzétételét követő időszaktól kezdve hatályos rendelkezéseket tartalmazhat.

A jelen ÁSzF-ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2021. március 25.

Keresés