Több, mint gesztus: kutatás vizsgálta a kispesti közösségi költségvetés sikerét

Tóth Bea | 2022.10.19. 18:54

Olvasási idő kb. 14 perc

A közösségi költségvetés olyan eszköz, amellyel egy önkormányzat megismerheti a lakók elképzeléseit a település jövőjével kapcsolatban és bevonhatja az őket érintő döntésekbe. Kispestnek elsőként sikerült a közösségi költségvetés hazai meghonosításával mintát adni jobbára ellenzéki és néhány jobboldali vezetésű önkormányzatnak. Idén is várják a lakosok javaslatait, a fórumokon személyesen is bevonják őket a döntéshozatalba.

Az LMP 2011-ben kidolgozott javaslatcsomagjában szerepelt először az a gondolat, hogy a világ más nemzeteihez hasonlóan, a magyar zöldmozgalmak is vegyenek részt az évente megrendezett Szociális Világfórumon. A fórum a Világgazdasági Fórum ellenpólusaként jött létre 2001-ben, gyökerei a brazil Porto Alegre városába nyúlnak vissza.

A beszélgetés-sorozatokon és a regionális fórumokon több ezer civil társadalmi szervezet, antiglobalizációs mozgalmak találkoznak. Elkötelezettek amellett, hogy fölhívják a figyelmet a társadalmi és természeti rombolásokra, fölszólalnak az elmúlt évtizedek háborúi ellen, és ők azok, akik tüntetéseket szerveznek a neoliberális globalizáció, vagy éppen a kapitalista kizsákmányolás ellen, ugyanakkor nem vonják kétségbe a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét és elismerik a globalizáció pozitívumait. Víziójuk egy szolidárisabb, demokratikusabb világ, amit decentralizált vitákkal, reflexiókkal, javaslattételekkel, tapasztalatcserével látnak megvalósíthatónak.

Ezeken a fórumokon ismerkedtek meg a magyar zöld mozgalmak a közösségi költségvetés porto alegre-i modelljével, és így érkezett meg a magyar önkormányzatiság életébe is a modell. Elsőként 2014-ben jelent meg Kispesten Gajda Péter polgármesteri programjában egy helyi koalíciós alku részeként, Varga Attila alpolgármester javaslatára. 2016-ban pedig meg is valósították, így Kispest Magyarországon elsőként engedett betekintést az önkormányzatiság szabályrendszereibe és indított el egy közvetlenebb párbeszédet a lakosokkal.

Igény pedig mutatkozik is: míg 2017-ben 700 szavazat érkezett, a további években rendre több mint 2200, tavaly összesen 3914 szavazat jött. A programmal kapcsolatos tapasztalatokat a Kiss Gabriella egyetemi docens vezetésével indított kvalitatív kutatás foglalja össze, ami a részvételi költségvetés gyakorlati megvalósulását és elméleti hátterét vizsgálja. A kutatásban Oross Dániel, a Politikatudományi Intézet munkatársa is részt vesz, aki a kispesti közösségi költségvetés sikerét többek között abban látja, hogy az önkormányzat különböző osztályai között erős a koordináció, valamint már a kezdetektől fogva elköteleződtek a program iránt. Olyannyira, hogy 2016-os elindulása óta folyamatosan működik. Ez korántsem magától értetődő, a járvány idején például Porto Alegre-ben is megszűnt a közösségi költségvetés, míg Kispesten több időt hagytak a tervezésre, a javaslatok átnézésére, a korábbi tapasztalatok újragondolására.

Az említett kutatás kérdőívei ugyan nem szolgálnak reprezentatív adatokkal, ellenben teljesen összhangban állnak azzal, amit egyébként az állampolgári részvételről tudni lehet. Jellemzően az aktív korúak, egész pontosan a nyugdíj előtt állók és a 30-39 év közöttiek szavaznak és vesznek részt a programban. A résztvevők között szinte döntő többségben vannak a saját lakással rendelkezők.

Tehát a közösségi költségvetésben való részvétel erősen összefügg az önálló tulajdonnal, de a képzettséggel is.

Nagy többségben jelennek meg ugyanis az egyetemi diplomával és doktori fokozattal rendelkezők. Kissé magasabb arányban szavaznak a férfiak, ami azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy egy új intézményről van szó, mégsem hoz be új trendeket, tehát a női részvétel erősítése továbbra is komoly feladatot jelent.

A kutatás interjúiban a politikusok és képviselők egy visszatérő szemléletbeli visszásságra hívják föl a figyelmet, mégpedig arra, hogy az állampolgárok részéről több esetben is olyan visszajelzéseket kapnak, miszerint „azzal, hogy megszavazták az önkormányzat vezetőit, az ő feladatuk is a kerület irányítása, az ő teendője, hogy az önkormányzat munkáját értékelve négy év múlva újra döntsön a polgármester személyéről.”

– Ahogy beköszöntött az intézményes képviseleti demokrácia Magyarországra, azóta is sokan gondolják úgy, hogy ez ennyiben ki is merül. Ez ellentétes a demokrácia alapértelmezett felfogásával. Mai napig érvényesek Babits Mihálynak a magyar jellem kapcsán megfogalmazott gondolatai, melyek a szemlélődő realizmusra és a szemlélődő nemtörődömségre világítanak rá több esszéjében is. Ő írta, hogy a magyarok legnagyobb politikai teljesítményei nem cselekedetetek, „a legnagyobb cselekedete akárhányszor a cselekvéstől való tartózkodás” – mondja Oross Dániel.

Azok interpretációjában azonban, akik túllépnek a szemlélődésen, és részt vesznek a közösségi költségvetésben, a következő kifejezések jelennek meg: „érdekli”, „rendszeres a lakossági bevonás”, „fontos a személyes részvétel”, „szeretném jobban megismerni a környezetemet”, „jó javaslatok vannak”, „kíváncsiság”, „saját javaslatom van és szeretném, ha megvalósulna”, „egyáltalán maga a tény, hogy van ilyen”.

A program rendszerint igényfelméréssel kezdődik, majd a Fenntartható Zöldfordulat Munkacsoport által koordinált képviselői fórumokat szerveznek, ennek keretében városrészenként javaslatot tesznek a lakosok. Ezután az önkormányzat erős szűrőmunkát végez, hogy a beérkezett javaslatokból kiválasszák, összevonják, átalakítsák a városrészenként megvalósíthatókat, de ha a hatáskörükön kívül eső javaslatokat kapnak, azt továbbítják az illetékes szerveknek, s a benyújtók szakmai választ is kaphatnak. Ezt követi a szavazás, ami történhet elektronikusan vagy a helyi újságban elhelyezett szavazólap visszaküldésével.

A kutatásból kiderül, hogy a szavazólapra került és a megvalósított javaslatok között a lakosok a legfontosabbnak az útburkolatok és a járdák felújítását tartják.

Ez Oross Dániel szerint strukturális problémára, vagyis arra utal, hogy az önkormányzatnak nincs elegendő forrása, ilyenformán a közösségi költségvetés forrásából tesznek eleget a kérésnek. A második legnépszerűbb, mind a szavazólapon és megvalósításban is, a játszóterek fejlesztése, nyilvános mosdókkal, árnyékoló elemekkel. Harmadikként a szavazólapon a sportolási lehetőségek állnak, viszont a megvalósított projektek listáján ez már csak az ötödik helyre szorul, vagyis a szavazás során egyfajta preferencia is megmutatkozik. Ehelyett a megvalósított projektek harmadik helyén az oktatási-nevelési intézmények felújítása áll.

Előkelő helyen szerepelnek a szavazólapon a különböző kutyás programok, viszont a megvalósult projektek listáján már csak a hetedik helyre kerülnek. Vagyis a nagyvárosi közegben problémaként jelenik meg a kutyatartás, szavazás esetén viszont úgy gondolják a helyiek, hogy van ennél égetőbb feladat is. Ez elmondható a kerület zöldítéséről is. A megvalósult ötletek között találunk továbbá futókört, szabadtéri edzőparkot, közvécét, iskola- és óvodaudvar felújítását, közösségi ház fejlesztését, fekvőrendőrök létesítését, térfigyelő kamera kihelyezését, kutyafuttatót, parkosítási és fásítási programot. Vagyis, rendre az önkormányzat kötelező jóléti feladatai kerülnek át szavazási formába.

A politikusokkal folytatott interjúkból kiderült az is, hogy problémát jelent, hogy melyik út, gyalogátkelőhely fővárosi és melyik kerületi fenntartású, egyeztetni kell a lámpákról, s hosszú a várakozási idő, amíg engedélyt kapnak, és a feladatra fordított forrás sem mindig egyértelmű. A közlekedés akut problémáján túl megemlítették az önkormányzatot ért drasztikus megszorításokat is, tavaly a 2,7 milliárdos kormányzati elvonások miatt csúszott a javaslatok megvalósítása is.

Fontos szempont, hogy a programra nem különítenek el egy adott összeget, hanem az az éves költségvetésen belül kap helyet. S ha csak lehet, ez egyre nagyobb összeget is jelent, például 2019-ben 12 millió forinttal többet, ami összesen 42 millió forint. Amikor az önkormányzat dönt az adott év költségvetéséről, akkor a lakossági preferenciák szerint fölállított prioritás alapján válnak hangsúlyosabbá egyes területek, vagyis egyes projektek előtérbe, mások háttérbe kerülnek, és a költségvetés arányszámait is ehhez igazítják. Tehát nem egy dedikált kisebb összeget osztanak szét projektekre, hanem a hangsúlyos területeket emelik ki. Ezen a ponton Oross Dániel példaként a Vasút utca aszfaltozását említi meg:

– Olyan értelemben megvédeném a kispesti költségvetésnek azt a szemléletét, hogy ezt a javaslatot nemcsak befogadták és a szavazólapra került, hanem amikor nyert, akkor megnézték, hogy a rendelkezésre álló összeg mire elég. Először tervet készítettek az utcáról, majd a következő költségvetésben leaszfaltozták. Ha csak az lett volna, hogy ebben az évben 30 millió forint áll rendelkezésre, akkor valószínűleg az állampolgárok sem adták volna be ezt a javaslatot és a szavazólapra sem került volna.

Egy sikeres program egyik alapfeltétele a program nemcsak átláthatóbbá, de láthatóbbá tétele is, az állampolgári elérés és a deliberáció. Mert „ha beleteszünk egy kalapba tízmillió forintot, és azt mondjuk, hogy tessék, állapodjatok meg, mire költsünk, ez nem részvételi költségvetés, maximum egy gesztus.” Akkor az, ha a politikai szereplők deklarálják, hogy egy rendszeres folyamatban gondolkodnak, a megvalósításra kötelezettséget vállalnak, abba bevonják az állampolgárokat úgy, hogy egyben edukálják is őket, és biztosítják a modell ciklikusságát.

E tekintetben Oross Dániel szerint, mint mindenhol, a kommunikáción és információ-átadáson Kispesten is akad fejleszteni való, és a kerületi lap és a helyi közösségek összefogásán túl további felvilágosító és edukációs programokat szervezni. Egy sikeres program másik feltételeként említi meg a világos politikai szerepvállalást, vagyis szükség van egy olyan felelős politikai szereplőre, aki a program iránt elkötelezett és számonkérhető, és adott esetben erre kapja a mandátumát. Így válik politikailag láthatóvá és fölismerhetővé a közösség számára. Ez már csak azért is fontos, mert a részvételi és a képviseleti demokrácia akkor találkozik, ha egy adott személy képviselőként felelősséget is vállal, így sokféle szakpolitikába vagy ügybe bele tud folyni. Ha viszont nincs ilyen személy, akkor a program szétmosódik és elveszti a kontúrjait.

Fölmerül, hogy a program teret enged-e a korrupciónak. S ugyan a közösségi költségvetés a világ egyik legkorruptabb országából, Brazíliából indult el, mégis sikeres lett. Ezt az aspektust azonban a kutatás valóban elhanyagolja, s ezzel kapcsolatban Oross Dániel saját kutatásaiból és a magyar NGO-vezetőkkel folytatott beszélgetéseiből sem talált érdemi választ.

Ha létezik is a jelenség, a korrupció ellen épp a transzparencia, az összkeretek ismerete és az edukáció jelent biztosítékot.

Legalábbis ott, ahol jól működtetik a közösségi költségvetést és az állampolgár láthatja, hogy nem lehet csak úgy belenyúlni a rendszerbe, mert például, ha jövő évben hirtelen tízszer annyit költünk oktatásra, akkor azt az összeget valahonnan el is kell venni.

Modellek a világban

A Participatory Budgeting In Europe című könyv szerzői hat modellt különböztetnek meg. A magyar közösségi költségvetés a német adminisztratív modernizációs modellhez hasonlítható. A német és a magyar modell esetében minden felelősség az önkormányzaté, alapvetően az önkormányzat keretez, szabályoz, az állampolgárok ezt a keretrendszert elfogadják és működtetik. A közösségi költségvetés az önkormányzat programjaként jelenik meg, ehhez a költségvetésen belül elkülönített összeget transzparenssé teszik, megvalósítják a javaslatokat, és különböző pontokon bevonva az állampolgárokat.

Ehhez képest például Spanyolországban, ahova Európában elsőként érkezett meg a porto alegre-i modell, eleinte civil, önkormányzati és vállalati kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek. A döntő szót ugyan az önkormányzat mondja ki, de a többi szereplő szava is komoly hangsúlyt kap. Az Egyesült Királyságban a helyi közösség privát szereplőkkel, helyi cégekkel, vállalkozásokkal egyeztet a település fejlesztéséről. Ennek egy sajátos leágazása a lengyel közösségi költségvetés, ami jellemző például Gdansk-ban és Sopot-ban. A különböző nagyvállalatok jóléti, felelősségi programjaiban azt vállalják, hogy az önkormányzat mellett maguk is belerakják a részüket a közösbe. Ebbe a korporatív folyamatba vonják be az állampolgárokat.

Ehhez képest a brazil alapmodell esetében nem beszélhetünk erős önkormányzatról, a középpontban erős politikai mandátummal rendelkező politikusok vannak, akik, ha kell, akkor félrerakják a képviseletet, és az állampolgárok kívánságát erősítik föl. Fórumokra hívják a közösségeket és a delegáltakat, hogy felmérjék az alapvető igényeket. Mindenekelőtt áll a közösség és a vita. A javaslatot és annak költségvetését is a közösségen keresztül határozzák és valósítják meg, ez esetben viszont a keretösszeg nem szűkíti le a lehetőségeket. A képviselőtestület „csak” véleményező, vagyis az adott közösség igényei, problémái lesznek a döntőek: ha egy körzetnek iskolára vagy csatornahálózatra van szüksége, akkor ezt az igényt delegáltak útján, a polgármesterhez közvetlenül bekötött javaslatokkal oldják meg.

Még több olvasnivaló a témában.

Zöldségeskert a harangozóházban

Lakner Zoltán

Kilencven éves lenne április 2-án Konrád György író, esszéista, egykori szociológus kutató, a demokratikus rendszerváltás előtti és utáni időszak egyik legmeghatározóbb véleményformáló értelmiségi személyisége. Egy évtizedig voltak munkatársak és több mint öt évtizeden át barátok Szelényi Iván szociológus professzorral, akivel arról is beszélgettünk, hogyan emlékszik ő, és hogyan emlékezett Konrád György arra, amikor az 1974-ben mindkettejüknek felkínált kényszeremigráció lehetőségével csak Szelényi élt, Konrád pedig itthon maradt.

Elolvasom

Egy antiszemita „zsidóbérenc” – Beniczky Ödön (1878-1931)

Révész Sándor

Az Alkotmány vehemens, antiszemita publicistája, a krakéler párbajhős a legszörnyűbb időkben lett belügyminiszter. Ellenzékiként a fehér terror tömeggyilkosai elleni harc frontembere lett, a Horthy Miklós elleni legsúlyosabb vádak képviselője. Bebörtönözték, kiiktatták a közéletből, megfosztották jövedelmétől. A parlamenttel szemben találták meg, átlőtt fejjel.

Elolvasom
Ez is érdekelheti még

Dés András: Játék, véresen komoly szabályokkal

Trencsényi Zoltán

Dés András 2005-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén. Számos népszerű jazz- és világzenei hatásokat befogadó együttesben muzsikál, néha önálló estjével, máskor gyermekprogrammal lép közönség elé. 2018 óta Bécsben él, ahol fürdik a kultúra sokszínűségében. Az alábbi beszélgetésből kiderül, milyen volt eleinte a zenei kapcsolata édesapjával, Dés Lászlóval, miért játékos lelkű emberek az ütősök, és hogyan lesz hangszer a száraz falevélből.

Elolvasom

Szabad iskolaválasztás Magyarországon: egy jog a nem roma gyerekeknek

Ónody-Molnár Dóra

Magyarország megsértette egy roma kisfiúval szemben az Emberi Jogok Európai Egyezményének a diszkrimináció tilalmát kimondó cikkét az oktatáshoz való joggal összefüggésben – mondta ki az Emberi Jogok Európai Bírósága. Az egyhangúlag meghozott ítélet a családnak 7 ezer euró, nem vagyoni kártérítést ítélt meg az iskolai szegregáció miatt.

Elolvasom
Keresés