Adatkezelési tájékoztató

| 2020.06.15. 08:52

Olvasási idő kb. 31 perc

A Liberty Press Kft., mint Adatkezelő elkötelezett mindazok személyes adatainak védelme iránt, akik meglátogatják a jelenmindenutt.hu honlapot. Jelen tájékoztató elsősorban az oldalra látogatók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről, védelméről szól. Az adatkezelési tájékoztatóban részletesen feltüntetjük, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat hogyan kezelhet (gyűjthet, használhat fel), illetve ezen adatokat meddig őrzi. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az érintett (Felhasználó) személyes adataihoz illetéktelen személy(ek) ne férhessenek hozzá, és hogy szigorúan csak az alábbi tájékoztatóban meghatározott formában és módon kerüljenek kezelésre és felhasználásra.

Az Adatkezelő nem ellenőrzi a neki megadott személyes adatok helyességét. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy (érintett) felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címmel történő belépéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészen tartásában működjenek közre. 

A személyes adatok módosítására a regisztrált fiókba történt „Belépés”-t követően az „Adataim” menüben van lehetőség.

Adatok törlése iránti igény a regisztrációban szereplő e-mail címről vagy telefonszámról indított megkeresésben közölhető.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő felhívja a részére adatot közlők figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyes adataikat (pl. a vásárlótól eltérő címzett, megajándékozott szállítási adatai) adják meg, az adatközlő kötelessége az adatközlés jogalapjának (pl. érintett hozzájárulásának beszerzése) biztosítása. Mindaddig, amíg nem merül fel kétség a jogosultság tekintetében, az Adatkezelő vélelmezi, hogy ha a Felhasználó teljesítési címként a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy adatait adja meg, az ehhez szükséges jogalappal (pl. hozzájárulással) rendelkezik.

Fentiek nem érintik a Szolgáltató jogát arra, hogy az esettől függően a jogosultság megfelelő igazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje.

1, Az adatkezelő megnevezése:

Név: Liberty Press Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató)

Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 16

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-352996

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24807007-2-41

E-mail: kiado@jelen.media.hu

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama, az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

2.1. Előfizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Ha Ön elő szeretne fizetni a Jelen hetilapra, akkor azt két módon teheti meg. Egyrészt a honlapon feltüntetett bankszámlaszámra történő közvetlen utalással, a honlapon történő regisztrálás után az online felületünkön. Ez utóbbi esetben a számlázáshoz és/vagy kézbesítéshez szükséges adatok megadása után a fizetéshez átirányításra kerül az önálló adatkezelőnek minősülő SimplePay fizetési rendszeren keresztül az OTP Bank felületére.

Az adatkezelés célja: a Jelen hetilapra történő előfizetés.

A kezelt adatok köre: a honlapon történő előfizetés esetén: e-mail cím, felhasználó név, jelszó, ország, előfizetés típusa, számlázási cím, papír alapú újságra történő előfizetésnél kézbesítési cím, telefonszám; közvetlen átutalással történő előfizetés esetén: név, kézbesítési cím, bankszámlaszám.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződéses kötelezettség teljesítése, valamint az Ektv. 13/A.§ alapján. 

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított öt évig, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)-(3) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatotokhoz szükséges adatokat az adatok keletkezésétől számított 8 évig őrzi.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai.

2.2. Tartalomszerkesztési tevékenység

Az Adatkezelő tartalomszerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. 

Az adatkezelés célja: tartalomszerkesztés.

A kezelt adatok köre: különösen az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: az archívum fenntartásának időpontjáig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő hírlevél kiküldésével foglalkozó munkatársai.

2.3. Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése érdekében.

A kezelt adatok köre: természetes személy szerződő fél esetén: név, azonosításhoz szükséges adatok (anyja neve, születési hely és idő), kapcsolattartási adatok (állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím), számlázáshoz szükséges adatok (adóazonosító jele, bankszámlaszám), aláírás. Az Adatkezelővel szerződő fél által teljesítésigazolóként, kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevő vagy közreműködő személy esetén: név, azonosításhoz szükséges adatok (beosztás), kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím). Az Adatkezelő által teljesítésigazolóként, kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevő vagy közreműködő személy (munkavállaló) esetén: név, azonosításhoz szükséges adatok (beosztás), kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés jogalapja: természetes személy szerződő fél esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése); a Szolgáltatóval szerződő fél által teljesítésigazolóként, kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevő vagy közreműködő személy esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek);  az Adatkezelő által teljesítésigazolóként, kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevő vagy közreműködő személy (munkavállaló) esetén: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése), továbbá az Mt. 10. § (1) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésének napjától számított 5 évig, visszterhes szerződések esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2)-(3) bekezdés szerint 8 év.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő szerződésekkel foglalkozó munkatársai.

2.4. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az Adatkezelőt érintő aktuális információkról, szolgáltatásairól, ajánlatairól.

A kezelt adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hírlevél küldésről való lejelentkezéséig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő hírlevél kiküldésével foglalkozó munkatársai.

2.5. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben észrevétele vagy panasz van, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a jelen.media / ügyfélszolgálat menüpont alatt, a +36-1-234-5678-as telefonszámon, vagy e-mailben.

Az adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása.

A kezelt adatok köre: az ügyfél neve; lakcíme, levelezési címe; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az ügyfél panaszának részletes leírása; az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok és azok jegyzéke; a jegyzőkönyvet felvevő személy és a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfél aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, az ügyféllel való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám; megbízott adatai; tanúk adatai.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás és a fogyasztóvédelmi törvény 17/A.§ és 17/C. §-ban meghatározott jogalap.

Az adatkezelés időtartama: a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerint a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet, a válasz másolati példányát öt évig megőrzi.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő panaszkivizsgálással foglalkozó munkatársai.

2.6. A honlapon történő regisztráció

A honlapon történő regisztrációt követően van lehetősége az újságra online előfizetni, illetve az online újságot – előfizetés ellenében – olvasni. A regisztráció történhet e-mail cím és jelszó megadásával vagy Google-fiókkal. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Google-fiókjába feltöltött adatait a Társaság részére a belépéshez importálja, megkönnyítendő a regisztráció és előfizetés folyamatát. Az Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Google lehetőségét biztosít számára annak kiválasztására, hogy hogyan osztja meg – azaz teszi nyilvánosan megismerhetővé – a személyes adatait a Google-fiókjában (a Google az alábbi linken nyújt tájékoztatást: https://support.google.com/accounts/answer/6304920?hl=hu). A Felhasználó által alkalmazott megosztási beállításokért és ezzel összefüggésben a Google-fiókkal történt belépés során elérhetővé tett adatok köréért a Társaság semmilyen formában sem vállal felelősséget. A Társaság hozzáfér ugyan valamennyi, a Felhasználó Google fiókjában nyilvánosan elérhető adathoz, azonban közülük kizárólag a tájékoztató jelen pontjában meghatározottakat kezeli.

Az adatkezelés célja: www.jelen.media weboldalon történő regisztráció.

A kezelt adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím. Lehetősége van Google-fiókkal történő bejelentkezésre/regisztrációra is, mely esetben a Google az Ön felhasználó nevét/Google azonosítóját, e-mail címét és profilkép küldi meg részünkre, amelyből az Ön profilképét nem tároljuk.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulása. Amennyiben Ön előfizet az online újságra, úgy a felület eléréséhez szükséges adatait az előfizetés lejártáig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése jogalappal kezeljük.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

2.7. Honlappal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A honlapra való belépést, kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie” -k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik ki. Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

Amennyiben nem kívánja valamennyi a Google Analytics által alkalmazott süti alkalmazását megtiltani, úgy az alábbi linken elérhető beállításokkal korlátozhatja az adatkezelést: https://policies.google.com/technologies/cookies

Az adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata.

A kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: 6 hónap.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelőnél a beérkezett adatok elemzésével foglalkozó munkavállaló, valamint a rendszergazda.

2.8. Közösségi oldalak adatkezelése

A kapcsolatot Adatkezelő nemcsak a honlapján keresztül tartja az érintettekkel, hanem közösségi oldalán (Facebook oldalán) is. Ez az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés célja: közösségi oldalakon való megjelenés, kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre: a közösségi oldalon regisztrált név, a felhasználó nyilvános profilképe, ha a közösségi oldalon a saját beállításainál engedélyezte ezt a közösségi oldal üzemeltetőjének.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal (Facebook) szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelőnél a beérkezett adatok elemzésével foglalkozó munkavállaló, valamint a rendszergazda.

2.9. Kép-, illetve kép- és hangfelvétel készítése és közzététele

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által kép-, illetve kép- és hangfelvétel készítése és közzététele.

A kezelt adatok köre: az érintettekről készült Felvételek.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) értelmében az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az archívum fenntartásának időpontjáig.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az elkészült Felvételek a következő felületeken kerülnek közzétételre:

 • jelen.media, 
 • jelenmindenutt.hu, 
 • Jelen hetilap, 
 • hírlevél
 • szóróanyagok,
 • plakátok
 • közösségi médiafelületek (pl. Instagram, Facebook)
 • videómegosztó portálok (pl. Youtube).

2.10. Támogatás

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő támogatása.

A kezelt adatok köre: támogatást nyújtó neve, bankszámlaszáma, támogatás összege, támogatás időpontja.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatok keletkezését követő 5 évig tárolja. Az érintett személyes adatai ezt követően véglegesen törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges. 

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

2.11. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, ön hozzájárul és elfogadja a személyes adatkezelésre vonatkozó irányelveinket. Felhívjuk minden részünkre e-mailt küldő személy figyelmét, hogy ilyen esetben az e-mail címe birtokába is jutunk.

Az érintett személyes adatokat számítógépünk levelező programjának bejövő leveleket tartalmazó mappájában, almappájában tároljuk, minimum egy évig, vagy addig az időpontig ameddig ön bármely közzétett eléréseinken nem kéri ezen személyes adatokat tartalmazó levelek végleges törlését.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval a honlapon vagy e-mailen keresztül.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik. 

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

2.12. Pénzügyi adatkezelés

Az adatkezelés célja: számlázás, jogok és kötelezettségek nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: magánszemély esetén név, cím, számlázással kapcsolatos adatok, egyéni vállalkozó esetén neve, címe, adószáma, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség, azaz a 2000. évi C. törvény a számvitelről szóló törvény 169. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő törvényi rendelkezés.

Az adatkezelés időtartama: az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései alapján, az adatfelvételtől számított legalább 8 év. 

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

2.13. Önkéntesek

Az adatkezelés célja: önkéntesek toborzása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, szakmai tapasztalat, önéletrajz.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés időtartama: az érintett által megadott személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

2.14. Toborzás-kiválasztás

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által meghirdetett állásokra jelentkezők közül a megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, szakmai tapasztalat, önéletrajz.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, értelmében az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő a betölteni kívánt állás betöltéséig kezeli.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő toborzás-kiválasztással foglalkozó szakemberei.

Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, nem konkrét állásra jelentkezők esetén az Adatkezelőhöz beérkező jelentkezések nyilvántartása és azok közül a megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása.  

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, szakmai tapasztalat, önéletrajz.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, értelmében az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított egy évig.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő toborzás-kiválasztással foglalkozó szakemberei.

Adatkezelő a megadott személyes adatok valódiságát s helyességét nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

2.15. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai az információs társadalommal összefüggő adatkezelések esetén csak a törvényes képviselője hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá az Adatkezelő számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a törvényes képviselő hozzájárulásának beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Szerződés alapján:

Székhely:

Cégjegyzékszám: Cg. 

A bejegyző bíróság megnevezése:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján szerverszolgáltatást nyújt. 

Szerződés alapján: Netrix Informatikai és Számítástechnikai Kft.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 12. fe 2.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-706619

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12853207-2-41

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján ellátja a honlap fejlesztését és üzemeltetését, valamint tárhelyszolgáltatást.

 

Szerződés alapján:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Cg. 

A bejegyző bíróság megnevezése:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

 

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján könyvelést végez.

További adatfeldolgozók:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés

Adattovábbítás címzettjei

Papír alapú újság kézbesítése esetén:

Szerződés alapján: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10901232-2-44

Továbbításra kerül: név, kézbesítési cím.

 

Bankkártyás fizetés esetén

(SimplePay bankkártyás fizetési szolgáltatás)

Szerződés alapján: OTP Mobil Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-174466

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24386106-2-42

Továbbításra kerül: név, e-mail cím, tranzakció adatai.

4. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Adatait védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A szerver üzemeltetőivel együtt Adatkezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

5. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

5.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti (hozzájárulás) esetén az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

5.3.  Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja, 
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • az adatkezelés időtartama, 
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
 • az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

5.4. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése 

Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti (hozzájárulás) esetén ha az érintett visszavonja hozzájárulását, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (közérdek, közhatalmi jogosítvány) és f) pontja (jogos érdek) szerinti adatkezelés esetén ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

5.5. Az adatkezelés korlátozása

Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő adatainak kezelését korlátozza amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét); 
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti (hozzájárulás) vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti (szerződés) adatkezelés esetén és ha az adatkezelés automatizáltan történik, Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és továbbítsa egy másik adatkezelőnek. Ön jogosult arra is, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje az adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

5.7. Jogorvoslati lehetőségek

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az 1. pontban meghatározott elérhetőségen teheti meg.

Releváns jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)

 

Még több olvasnivaló a témában.
Ez is érdekelheti még

Orbán Viktor történelmi bűne lenne az uniós pénzek elvesztése

Tóth Ákos

Kizárólag Orbán Viktor és az általa működtetett rendszer hibája az, ha Magyarország elesik akár egyetlen, neki járó eurótól is – mondja lapunknak Cseh Katalin, aki szerint van esély annak elérésére, hogy a jövőben az eddigieknél nagyobb arányban érkezzenek közvetlen források Brüsszelből a településekhez, civil szervezetekhez. A Momentum EP-képviselőjével az ellenzék helyzetéről és a Momentum jövőjéről is beszélgettünk.

Elolvasom

Hogyan emeljük a benzinárat 33 százalékkal, politikai kockázat nélkül?

Vető Balázs

2021. november 15. óta volt érvényben Magyarországon az üzemanyag árakat maximalizáló szabály. Bár többször szűkült a jogosultak köre, de a magyar autósok többsége 480 forintért juthatott hozzá a benzinhez vagy a gázolajhoz. Mármint, ha éppen lehetett kapni. 2022 utolsó negyedévében egyre gyakrabban hallhattunk arról, hogy a kutak jelentős részén nem lehet hatósági áras üzemanyagot kapni. December első napjainak egyik vezető híre pedig már az volt, hogy szinte sehol nincs nemhogy hatósági áras üzemanyag, de semmilyen más típus sem. A legtöbb szakértő szerint a hiányt az árszabályozás okozza. Hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani úgy, hogy az Orbán-kormány felelőssége fel se merüljön?

Elolvasom
Keresés